Những trở ngại doanh nghiệp và tổ chức thường gặp khi dịch chuyển từ hạ tầng truyền thống lên điện toán đám mây

Những trở ngại doanh nghiệp và tổ chức thường gặp khi dịch chuyển từ hạ tầng truyền thống lên điện toán đám mây

Ông Đồng Sỹ Cường, Chuyên gia Quản trị hệ thống – Viettel IDC