Công nghiệp Số với GE Digital

22 Th6 2017
15:15 – 15:30

Công nghiệp Số với GE Digital

Ông Efendi Chandra, Kiến trúc sư Giải pháp, GE Digital Châu Á – Thái Bình Dương