Báo cáo chính: Digital Transformation

22 Th6 2017
09:45 – 10:05

Báo cáo chính: Digital Transformation

Ông Vũ Minh Trí

Tổng Giám đốc, Microsoft Việt Nam