Bài trình bày về các điểm chính trong khảo sát về ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam

Bài trình bày về các điểm chính trong khảo sát về ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam

PGS. TS. Vũ Minh Khương,

Trường Chính sách Lý Quang Diệu, Singapore