Bài phát biểu của Bộ Thông tin và Truyền thông

22 Th6 2017
09:10 – 09:15

Bài phát biểu của Bộ Thông tin và Truyền thông

  • TS. Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông