Phát biểu khai mạc

22 Th6 2017
09:00 – 09:10

Phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch VINASA