Kinh nghiệm ứng dụng Cloud của Ngân hàng Việt Á Bank

Kinh nghiệm ứng dụng Cloud của Ngân hàng Việt Á Bank

Ông Nghiêm Sỹ Thắng – Giám đốc Công nghệ (CIO) Việt Á Bank