Hành trình chuyển đổi sang điện toán đám mây và kinh nghiệm triển khai tại một số doanh nghiệp ASEAN

Hành trình chuyển đổi sang điện toán đám mây và kinh nghiệm triển khai tại một số doanh nghiệp ASEAN

Ông Nguyễn Tuấn Khang

Giám đốc Kỹ thuật, Nhóm giải pháp Cloud của IBM Vietnam