Ông Đoàn Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Ông Đoàn Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Biography

Ông Đoàn Đăng Khoa

Phó Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

All session by Ông Đoàn Đăng Khoa