Ông Đồng Sỹ Cường

Chuyên gia Quản trị hệ thống – Viettel IDC

Ông Đồng Sỹ Cường

Chuyên gia Quản trị hệ thống – Viettel IDC

Biography

Ông Đồng Sỹ Cường

Chuyên gia Quản trị hệ thống – Viettel IDC

All session by Ông Đồng Sỹ Cường