Ông Lê Nhân Tâm

Giám đốc Smart Cities Lab, Tập đoàn VNPT

Ông Lê Nhân Tâm

Giám đốc Smart Cities Lab, Tập đoàn VNPT

Biography

Ông Lê Nhân Tâm, Giám đốc Smart Cities Lab, Tập đoàn VNPT