Ông Nguyễn Thái Hưng

Phó Tổng Thư ký Hội Tự động Hóa, Tổng Giám đốc Công ty AMECO

Ông Nguyễn Thái Hưng

Phó Tổng Thư ký Hội Tự động Hóa, Tổng Giám đốc Công ty AMECO

Biography

Phó Tổng Thư ký Hội Tự động Hóa, Tổng Giám đốc Công ty AMECO

All session by Ông Nguyễn Thái Hưng