TS. Trần Viết Huân

Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam

TS. Trần Viết Huân

Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam

Biography

TS. Trần Viết Huân, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam