Thành phần tham dự

  • Lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành
  • Lãnh đạo các Cục, Vụ, Trung tâm CNTT của các Bộ, Ban, Ngành
  • Giám đốc, Giám đốc Công nghệ các Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước, các ngân hàng, các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu lớn về nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng CNTT.
  • Giám đốc, Giám đốc Công nghệ các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và thế giới
  • Các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, các nhà nhà khoa học và chuyên gia.
  • Các cơ quan báo chí truyền thông.